AMP

Trường hợp sử dụng

Hướng dẫn này cung cấp một tập hợp các trường hợp sử dụng phổ biến để theo dõi mức độ tương tác của người dùng:

[tip type = "note"] LƯU Ý - Bạn muốn thêm một ca sử dụng? Hãy cho chúng tôi biết. Hoặc bạn cũng có thể đóng góp các trường hợp sử dụng của riêng mình, hãy xem Cách đóng góp . [/tiền boa]

Theo dõi lượt xem trang

Tìm hiểu cách để theo dõi các lượt xem trang sử dụng amp-pixelamp-analytics.

Sử dụng amp-pixel

Gửi dữ liệu lượt xem trang đến một URL được quy định sử dụng amp-pixel:

<amp-pixel src="https://foo.com/pixel?"></amp-pixel>

Sử dụng amp-analytics - không có nhà cung cấp

Gửi dữ liệu lượt xem trang đến một URL được quy định sử dụng amp-analytics:

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "pageview": "https://example.com/analytics?url=${canonicalUrl}&title=${title}&acct=${account}"
   },
   "vars": {
    "account": "ABC123"
   },
   "triggers": {
    "trackPageview": {
     "on": "visible",
     "request": "pageview"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Sử dụng amp-analytics - googleanalytics

Gửi dữ liệu lượt xem trang đến Google Analytics (xem thêm Theo dõi lượt xem trang trong Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics1">
 <script type="application/json">
  {
   "vars": {
    "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
   },
   "triggers": {
    "trackPageview": {
     // Trigger names can be any string. trackPageview is not a required name.
     "on": "visible",
     "request": "pageview"
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Theo dõi lượt nhấp trang

Tìm hiểu cách để theo dõi các lượt nhấp trang sử dụng amp-analytics, gửi dữ liệu sự kiện đến một URL được quy định, và đến Google Analytics.

Gửi dữ liệu đến một URL được quy định

Ví dụ sau sử dụng thuộc tính selector (bộ chọn) để gửi một sự kiện click (nhấp) đến URL được quy định mỗi khi người dùng nhấn vào một liên kết (<a href>):

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
   },
   "vars": {
    "account": "ABC123"
   },
   "triggers": {
    "trackAnchorClicks": {
     "on": "click",
     "selector": "a",
     "request": "event",
     "vars": {
      "eventId": "42",
      "eventLabel": "clicked on a link"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Gửi dữ liệu đến Google Analytics

Ví dụ sau sử dụng thuộc tính selector (bộ chọn) của trigger (yếu tố kích hoạt) để gửi một sự kiện click (nhấp) đến Google Analytics khi một yếu tố cụ thể được nhấn (xem thêm theo dõi sự kiện AMP trong Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics3">
 <script type="application/json">
  {
   "vars": {
    "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
   },
   "triggers": {
    "trackClickOnHeader": {
     "on": "click",
     "selector": "#header",
     "request": "event",
     "vars": {
      "eventCategory": "ui-components",
      "eventAction": "header-click"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Theo dõi cuộn

Theo dõi cuộn trang sử dụng amp-analytics. Ví dụ sau đây sử dụng thuộc tính scrollspec để gửi một sự kiện scroll (cuộn) đến URL được quy định khi trang được cuộn dọc 25%, 50% và 90%. Sự kiện này cũng được kích hoạt khi trang được cuộn ngang đến 90% chiều rộng scroll (cuộn):

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
   },
   "vars": {
    "account": "ABC123"
   },
   "triggers": {
    "scrollPings": {
     "on": "scroll",
     "scrollSpec": {
      "verticalBoundaries": [25, 50, 90],
      "horizontalBoundaries": [90]
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Theo dõi tương tác xã hội

Tìm hiểu cách để theo dõi tương tác xã hội sử dụng amp-analytics, gửi dữ liệu sự kiện đến một URL được quy định, và đến Google Analytics.

Gửi dữ liệu đến một URL được quy định

Ví dụ sau sử dụng thuộc tính selector (bộ chọn) để gửi một sự kiện click (nhấp) đến URL được quy định mỗi khi người dùng nhấn vào một tweet (#tweet-link):

<amp-analytics>
 <script type="application/json">
  {
   "requests": {
    "event": "https://example.com/analytics?eid=${eventId}&elab=${eventLabel}&acct=${account}"
   },
   "vars": {
    "account": "ABC123"
   },
   "triggers": {
    "trackClickOnTwitterLink": {
     "on": "click",
     "selector": "#tweet-link",
     "request": "event",
     "vars": {
      "eventId": "43",
      "eventLabel": "clicked on a tweet link"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>

Gửi dữ liệu đến Google Analytics

Ví dụ sau sử dụng thuộc tính selector (bộ chọn) của trigger (yếu tố kích hoạt) để gửi một sự kiện khi một nút xã hội cụ thể được nhấn (xem thêm theo dõi tương tác xã hội AMP trong Google Analytics):

<amp-analytics type="googleanalytics" id="analytics4">
 <script type="application/json">
  {
   "vars": {
    "account": "UA-XXXXX-Y" // Replace with your property ID.
   },
   "triggers": {
    "trackClickOnTwitterLink": {
     "on": "click",
     "selector": "#tweet-link",
     "request": "social",
     "vars": {
      "socialNetwork": "twitter",
      "socialAction": "tweet",
      "socialTarget": "https://www.examplepetstore.com"
     }
    }
   }
  }
 </script>
</amp-analytics>