!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Infrastructure

wg-infra Working Group is responsible for AMP's infrastructure, including building, testing and release.

Người hướng dẫn của Infrastructure là: @rsimha

Vấn đề hiện tại

Configure Renovate

#50 opened on Fri Dec 01 2023 by @renovate[bot]

`wg-infra` Status Update 2020-12-07

Type: Status Update

#47 opened on Mon Dec 07 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-11-09

Type: Status Update

#46 opened on Mon Nov 09 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-10-27

Type: Status Update

#45 opened on Tue Oct 27 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-10-12

Type: Status Update

#43 opened on Mon Oct 12 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-09-28

Type: Status Update

#42 opened on Mon Sep 28 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-09-14

Type: Status Update

#41 opened on Mon Sep 14 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-08-31

Type: Status Update

#40 opened on Mon Aug 31 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-08-17

Type: Status Update

#39 opened on Mon Aug 17 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-05-26

Type: Status Update

#37 opened on Tue May 26 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-02-03

Type: Status Update

#25 opened on Mon Feb 03 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-01-21

Type: Status Update

#24 opened on Tue Jan 21 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2020-01-06

Type: Status Update

#22 opened on Mon Jan 06 2020 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-12-09

Type: Status Update

#21 opened on Mon Dec 09 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-11-11

Type: Status Update

#20 opened on Mon Nov 11 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-10-28

Type: Status Update

#17 opened on Mon Oct 28 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-10-14

Type: Status Update

#16 opened on Mon Oct 14 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-09-17

Type: Status Update

#14 opened on Tue Sep 17 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-07-08

Type: Status Update

#13 opened on Mon Jul 08 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-06-24

Type: Status Update

#12 opened on Mon Jun 24 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 06-07-2019

Type: Status Update

#11 opened on Mon Jun 10 2019 by @erwinmombay

`wg-infra` Status Update 2019-05-28

Type: Status Update

#10 opened on Tue May 28 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-05-13

Type: Status Update

#9 opened on Mon May 13 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-04-29

Type: Status Update

#8 opened on Mon Apr 29 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-04-01

Type: Status Update

#6 opened on Mon Apr 01 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-03-18

Type: Status Update

#5 opened on Mon Mar 18 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-03-04

Type: Status Update

#4 opened on Mon Mar 04 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-02-19

Type: Status Update

#3 opened on Tue Feb 19 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-02-04

Type: Status Update

#2 opened on Mon Feb 04 2019 by @rsimha

`wg-infra` Status Update 2019-01-22

Type: Status Update

#1 opened on Tue Jan 22 2019 by @rsimha

Thành viên

Kênh liên hệ

GitHub

Infrastructure Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Infrastructure Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Infrastructure Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.