!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Security & Privacy

Responsible for ensuring AMP maintains high standards with respect to security and privacy, including documenting security/privacy best practices and facilitating security/privacy reviews for AMP code and features.

Người hướng dẫn của Security & Privacy là: @honeybadgerdontcare

Vấn đề hiện tại

Thành viên

Kênh liên hệ

GitHub

Any bugs or feature requests related to AMP should NOT be filed in this repository and https://github.com/ampproject/amphtml/issues should be used instead. @ampproject/wg-security-privacy can be used to mention this working group in issues and PRs.