!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Câu chuyện

The wg-stories Working Group is responsible for implementing and improving AMP's story format (amp-story).

Người hướng dẫn của Stories là: @newmuis

Vấn đề hiện tại

wg-stories Status Update 2022-05-20

Type: Status Update

#103 opened on Fri May 20 2022 by @jshamble

wg-stories Meeting 2022-04-29

Type: Meeting

#102 opened on Fri Apr 29 2022 by @newmuis

wg-stories Status Update 2022-04-08

Type: Status Update

#101 opened on Fri Apr 08 2022 by @jshamble

wg-stories Status Update 2022-03-28

Type: Status Update

#100 opened on Mon Mar 28 2022 by @processprocess

wg-stories Status Update 2022-03-14

Type: Status Update

#98 opened on Mon Mar 14 2022 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2022-02-14

Type: Status Update

#96 opened on Mon Feb 14 2022 by @processprocess

wg-stories Status Update 2022-01-31

Type: Status Update

#95 opened on Mon Jan 31 2022 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2022-01-18

Type: Status Update

#92 opened on Tue Jan 18 2022 by @jshamble

wg-stories Status Update 2022-01-04

Type: Status Update

#91 opened on Tue Jan 04 2022 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2021/12/06

Type: Status Update

#90 opened on Mon Dec 06 2021 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2021-11-05

Type: Status Update

#87 opened on Fri Nov 05 2021 by @newmuis

wg-stories Meeting 2021-10-29

Type: Meeting

#86 opened on Fri Oct 29 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-10-22

Type: Status Update

#85 opened on Mon Oct 25 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-10-11

Type: Status Update

#84 opened on Mon Oct 11 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-08-02

Type: Status Update

#77 opened on Mon Aug 02 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-07-19

Type: Status Update

#74 opened on Mon Jul 19 2021 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2021-07-07

Type: Status Update

#73 opened on Wed Jul 07 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-06-21

Type: Status Update

#71 opened on Mon Jun 21 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-06-07

Type: Status Update

#70 opened on Mon Jun 07 2021 by @processprocess

wg-stories Status Update 2021-05-24

Type: Status Update

#67 opened on Mon May 24 2021 by @mszylkowski

wg-stories Status Update 2021-05-10

Type: Status Update

#66 opened on Mon May 10 2021 by @processprocess

Thành viên

Kênh liên hệ

Slack

The Stories Working Group members will use #wg-stories channel on AMP's Slack (signup) for real-time discussion. The channel is open to anyone, regardless of membership in Stories working group.

GitHub

Stories Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Stories Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Stories Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.