!
AMP

Nhóm làm việc

Khuyến khích các tiếng nói khác nhau trong AMP

AMP Working Group

Một Nhóm làm việc AMP là một phân khúc cộng đồng với kiến thức/sự quan tâm về một lĩnh vực cụ thể của AMP. Các Nhóm làm việc được tạo bởi Ban Chỉ đạo Kỹ thuật của AMP.

Hầu hết các Nhóm làm việc đều cập nhật trạng thái hai tuần một lần và đăng tải thông tin cập nhật cấp cao hàng quý theo kiểu xoay vòng tại buổi Xem lại Thiết kế.

Các Nhóm làm việc của AMP là:

Nhóm làm việc

Quan hệ Cộng đồng

Responsible for helping developers who use AMP to remain productive and keeping the AMP community healthy. This includes maintaining and enhancing AMP's developer-facing sites and documentation, maintaining communication channels, organizing community events, etc.

Người hướng dẫn của Outreach là: @sebastianbenz

Vấn đề hiện tại

Update dependency eslint to v9

#159 opened on Fri May 10 2024 by @renovate[bot]

Update dependency eslint to v6.8.0

#158 opened on Fri May 10 2024 by @renovate[bot]

Update dependency googleapis to v137

#157 opened on Tue May 07 2024 by @renovate[bot]

Bump qs from 6.5.2 to 6.5.3 in /scripts

dependencies

#135 opened on Fri Dec 09 2022 by @dependabot[bot]

Bump ajv from 6.10.2 to 6.12.6 in /scripts

dependencies

#126 opened on Sat Feb 12 2022 by @dependabot[bot]

Bump node-fetch from 2.6.0 to 2.6.7 in /scripts

dependencies

#125 opened on Sat Jan 22 2022 by @dependabot[bot]

Dependency Dashboard

#124 opened on Mon Oct 18 2021 by @renovate[bot]

Update dependency octonode to ^0.10.0

#120 opened on Wed Jun 16 2021 by @renovate[bot]

Bump glob-parent from 5.0.0 to 5.1.2 in /scripts

dependencies

#119 opened on Thu Jun 10 2021 by @dependabot[bot]

Update dependency eslint-config-google to v0.14.0

#118 opened on Sun Jun 06 2021 by @renovate[bot]

Update dependency eslint to v6.8.0 - abandoned

#117 opened on Sun Jun 06 2021 by @renovate[bot]

Bump lodash from 4.17.15 to 4.17.21 in /scripts

dependencies

#116 opened on Mon May 10 2021 by @dependabot[bot]

Update dependency googleapis to v73

#115 opened on Sun May 09 2021 by @renovate-bot

Update dependency octonode to ^0.10.0

#107 opened on Sun Dec 06 2020 by @renovate-bot

Discussion: clarify how to make decisions as a group

Type: Discussion

#96 opened on Wed Jul 29 2020 by @sebastianbenz

Update dependency eslint to v7

#88 opened on Fri May 15 2020 by @renovate-bot

Discussion: Community engagement

Type: Discussion

#87 opened on Wed May 06 2020 by @matthiasrohmer

Bump https-proxy-agent from 2.2.2 to 2.2.4 in /scripts

dependencies

#85 opened on Thu Apr 16 2020 by @dependabot[bot]

Bump acorn from 6.2.1 to 6.4.1 in /scripts

dependencies

#84 opened on Sat Apr 04 2020 by @dependabot[bot]

📅Weekly meeting (2020-05-04)

#80 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-04-06)

#76 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-03-09)

#72 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

📅Weekly meeting (2020-02-10)

#68 opened on Sat Jan 18 2020 by @DerekNonGeneric

Bump eslint-utils from 1.4.0 to 1.4.3 in /scripts

dependencies

#59 opened on Fri Nov 01 2019 by @dependabot[bot]

Script to assign notetakers to meeting issues

#54 opened on Mon Sep 23 2019 by @pbakaus

wg-outreach Meeting 2019-09-11 (AMPCS 2019 Planning)

Type: Meeting

#46 opened on Tue Sep 10 2019 by @mrjoro

Update dependency eslint-config-google to v0.14.0

#44 opened on Mon Sep 02 2019 by @renovate-bot

Update dependency eslint to v6.8.0

#42 opened on Sun Aug 18 2019 by @renovate-bot

Discussion: State of Translations

Type: Discussion

#41 opened on Mon Aug 12 2019 by @CrystalOnScript

📅Weekly meeting (2019-12-16)

Type: Meeting

#36 opened on Fri Aug 09 2019 by @pbakaus

Thành viên

Kênh liên hệ

GitHub

Outreach Working Group will post Status Updates every two weeks as an issue labeled with Type: Status Update in this repository.

Outreach Working Group will post Announcements and Notices regarding events as an issue labeled with Type: Event in this repository.

Outreach Working Group will post Quarterly Roadmap as an issue labeled with Type: Roadmap in this repository.