AMP
  • websites

amp-call-tracking

Introduction

amp-call-tracking replaces static phone numbers with dynamically generated phone numbers used for call tracking analytics.

Setup

Import the amp-call-tracking component.

<script async custom-element="amp-call-tracking" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-call-tracking-0.1.js"></script>

Basic usage

An XHR endpoint that returns a JSON response will define the phone number and how the number will be formatted.

Your XHR endpoint needs to follow and implement CORS Requests in AMP spec.

The following is the JSON response used in the endpoint in this example:

{
  "phoneNumber": "15559876543",
  "formattedPhoneNumber": "1 (555) 987-6543"
}

Note that formattedPhoneNumber is optional. See the component documentation for more information.

We also need to set a default phone number that will be shown before the endpoint responds. This is done via an <a> element inside the amp-call-tracking tag.

<amp-call-tracking config="https://amp.dev/static/samples/json/call-tracking-number.json">
  <a href="tel:10001111111">1 (000) 111-1111</a>
</amp-call-tracking>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub