AMP
 • websites

amp-next-page

Introduction

amp-next-page allows you to add an infinite scroll style experience to your AMP pages.

Setup

Import the amp-next-page component.

<script async custom-element="amp-next-page" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-next-page-1.0.js"></script>

Basic usage

This sample uses the amp-next-page component to load other sample pages. It defines a custom separator.

amp-next-page separator
<amp-next-page>
 <script type="application/json">
  [
   {
    "title": "amp-img",
    "image": "https://preview.amp.dev/static/samples/img/amp.jpg",
    "url": "/documentation/examples/components/amp-img/"
   },
   {
    "title": "amp-bind",
    "image": "https://preview.amp.dev/static/samples/img/amp.jpg",
    "url": "/documentation/examples/components/amp-bind/"
   },
   {
    "title": "amp-accordion",
    "image": "https://preview.amp.dev/static/samples/img/amp.jpg",
    "url": "/documentation/examples/components/amp-accordion/"
   },
   {
    "title": "amp-lightbox-gallery",
    "image": "https://preview.amp.dev/static/samples/img/amp.jpg",
    "url": "/documentation/examples/components/amp-lightbox-gallery/"
   },
   {
    "title": "amp-list",
    "image": "https://preview.amp.dev/static/samples/img/amp.jpg",
    "url": "/documentation/examples/components/amp-list/"
   }
  ]
 </script>
 <div class="amp-next-page-sample-separator" separator>
  amp-next-page separator
 </div>
</amp-next-page>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub