AMP
  • websites

amp-image-lightbox

Introduction

The amp-image-lightbox component allows the user to expand an image to fill the viewport.

Setup

Import the amp-image-lightbox component in the header

<script async custom-element="amp-image-lightbox" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-image-lightbox-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-image-lightbox is activated using the on action on an amp-img element referencing the lightbox element's ID.

<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="/static/samples/img/Border_Collie.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="300" height="246"></amp-img>
<amp-image-lightbox id="lightbox1" layout="nodisplay"></amp-image-lightbox>

Multi image support

It is even possible to show different images in the same amp-image-lightbox. Here is another image using the same lightbox.

<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="/static/samples/img/Hovawart.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="600" height="400"></amp-img>

Caption: figcaption

The amp-image-lightbox also can optionally display a caption for the image at the bottom of the viewport. This can either be the contents of the <figcaption> element when the image is in the figure tag...

Border Collie.
<figure>
  <amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" src="/static/samples/img/Border_Collie.jpg" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" layout="responsive" width="300" height="246"></amp-img>
  <figcaption>Border Collie.</figcaption>
</figure>

Caption: aria-describedby

... or the contents of the element whose ID is specified by the image's aria-describedby attribute.

This is a border collie.
<amp-img on="tap:lightbox1" role="button" tabindex="0" aria-describedby="imageDescription" alt="Picture of a dog" title="Picture of a dog, view in lightbox" src="/static/samples/img/Border_Collie.jpg" width="300" height="246"></amp-img>
<div id="imageDescription">
  This is a border collie.
</div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub