AMP
 • websites

Dark Mode

Introduction

This sample demonstrates how to use dark mode. It shows both prefers-color-scheme as well as a manual toggle for people on non-supporting browsers. You can read more about prefers-color-scheme in the article https://web.dev/prefers-color-scheme.

Everything adjacent to this checkbox can be styled, leave it here in the DOM tree.

Dark Mode Sample

 • On browsers that support prefers-color-scheme and report the user prefers dark, just obey and don't give the user an override option, since they clearly state they like dark.
 • On browsers that support prefers-color-scheme and report the user prefers light or no-preference, offer the option to toggle dark mode manually.
 • On browsers that don't support prefers-color-scheme, offer the option to toggle dark mode manually.
<input id="dark-mode-checkbox" type="checkbox">
<label id="dark-mode-label" for="dark-mode-checkbox">Turn on dark mode</label>
<div class="wrapper">
 <h1>Dark Mode Sample</h1>
 <ul>
  <li>
   On browsers that support <code>prefers-color-scheme</code> and report the user prefers <code>dark</code>,
   just obey and don't give the user an override option, since they clearly state they like dark.
  </li>
  <li>
   On browsers that support <code>prefers-color-scheme</code> and report the user prefers <code>light</code>
   or <code>no-preference</code>, offer the option to toggle dark mode manually.
  </li>
  <li>
   On browsers that don't support <code>prefers-color-scheme</code>,
   offer the option to toggle dark mode manually.
  </li>
 </ul>
</div>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub