AMP
 • websites

amp-date-display

Introduction

The amp-date-display component renders date information in various date formats and in different locales.

Setup

Include the amp-date-display component ...

<script async custom-element="amp-date-display" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-date-display-0.1.js"></script>

... and the amp-mustache component in the header

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Basic usage

You must specify one of datetime, timestamp-ms, or timestamp-seconds attributes. This indicates the date and time to display.

The date information is rendered via an amp-mustache template.

The day, hour, minutes and seconds values are bound to {{day}}, {{hour}}, {{minute}} and {{second}} respectively.

Double digit format variants ({{dayTwoDigit}}, {{hourTwoDigit}}, {{minuteTwoDigit}} and {{secondTwoDigit}}) display these values with zero-padding on single digit values. Other values like {{iso}} are also available

<amp-date-display timestamp-seconds="2147483648" layout="fixed-height" height="20">
 <template type="amp-mustache">
   <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Year_2038_problem">Y2K38</a> will be at {{iso}}
 </template>
</amp-date-display>

Available variables

All the variables that can be displayed are in the template below.

<amp-date-display datetime="now" layout="fixed" width="360" height="590">
 <template type="amp-mustache">
  <table>
   <thead>
    <tr><th>variable</th><th>value</th></tr>
   </thead>
   <tbody>
    <tr><td>day</td><td>{{day}}</td></tr>
    <tr><td>dayName</td><td>{{dayName}}</td></tr>
    <tr><td>dayNameShort</td><td>{{dayNameShort}}</td></tr>
    <tr><td>dayPeriod</td><td>{{dayPeriod}}</td></tr>
    <tr><td>dayTwoDigit</td><td>{{dayTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>hour</td><td>{{hour}}</td></tr>
    <tr><td>hour12</td><td>{{hour12}}</td></tr>
    <tr><td>hour12TwoDigit</td><td>{{hour12TwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>hourTwoDigit</td><td>{{hourTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>iso</td><td>{{iso}}</td></tr>
    <tr><td>minute</td><td>{{minute}}</td></tr>
    <tr><td>minuteTwoDigit</td><td>{{minuteTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>month</td><td>{{month}}</td></tr>
    <tr><td>monthName</td><td>{{monthName}}</td></tr>
    <tr><td>monthNameShort</td><td>{{monthNameShort}}</td></tr>
    <tr><td>monthTwoDigit</td><td>{{monthTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>second</td><td>{{second}}</td></tr>
    <tr><td>secondTwoDigit</td><td>{{secondTwoDigit}}</td></tr>
    <tr><td>year</td><td>{{year}}</td></tr>
    <tr><td>yearTwoDigit</td><td>{{yearTwoDigit}}</td></tr>
   </tbody>
  </table>
 </template>
</amp-date-display>

Locales

Internationalized month and weekday names can be configured by specifying a locale attribute.

For example, the amp-date-display components below show the same date information in German, French, Czech and English.

<amp-date-display datetime="now" locale="de" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>de: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="fr" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>fr: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="cs" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>cs: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
<amp-date-display datetime="now" locale="en-GB" layout="fixed" width="360" height="20">
 <template type="amp-mustache">
  <div>en-GB: {{dayName}} {{day}} {{monthName}} {{year}}</div>
 </template>
</amp-date-display>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub