AMP
  • websites

amp-dailymotion

Introduction

The amp-dailymotion component allows to embed daily motion videos into your AMP HTML files.

Setup

Import the amp-dailymotion component.

<script async custom-element="amp-dailymotion" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-dailymotion-0.1.js"></script>

Basic Usage

You can find the Dailymotion video id in the video page URL. Change the play button hover color with data-ui-highlight.

<amp-dailymotion data-videoid="x3rdtfy" layout="responsive" data-ui-highlight="FF4081" width="480" height="270">
</amp-dailymotion>

Plain Embeds

Hide the logo and titles via amp-ui-logo and data-info.

<amp-dailymotion data-videoid="x3rdtfy" layout="responsive" data-ui-logo="false" data-info="false" width="480" height="270">
</amp-dailymotion>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub