AMP
  • websites

amp-facebook-page

Introduction

The amp-facebook-page component allows embedding Facebook pages into AMP files.

Setup

Import the amp-facebook-page component

<script async custom-element="amp-facebook-page" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-facebook-page-0.1.js"></script>

Basic usage

The amp-facebook-page component only requires the href of the facebook post.

<amp-facebook-page width="340" height="130" layout="responsive" data-href="https://www.facebook.com/imdb/">
</amp-facebook-page>

Internationalization support

You can set the locale to render the page in a different language, for example French.

<amp-facebook-page width="340" height="130" layout="responsive" data-href="https://www.facebook.com/imdb/" data-locale="fr_FR">
</amp-facebook-page>

Show different tabs

Render the timeline and events tab for a particular Facebook page by specifying data-tabs="timeline, events".

<amp-facebook-page width="552" height="310" layout="responsive" data-tabs="timeline, events" data-href="https://www.facebook.com/barackobama/">
</amp-facebook-page>

Facebook page cover

Hide the cover of a particular Facebook page by specifying data-hide-cover="true".

<amp-facebook-page width="552" height="310" layout="responsive" data-hide-cover="true" data-href="https://www.facebook.com/manchesterunited/">
</amp-facebook-page>

Friends

Hide the friends who follow a particular Facebook page by specifying data-show-facepile="false". (Need to be logged in to see this.)

<amp-facebook-page width="300" height="300" layout="responsive" data-show-facepile="false" data-href="https://www.facebook.com/itsdougthepug">
</amp-facebook-page>

Call to action

Hide the call to action for a particular Facebook page by specifying data-hide-cta="true".

<amp-facebook-page width="300" height="300" layout="responsive" data-hide-cta="true" data-href="https://www.facebook.com/TCF.Pak/">
</amp-facebook-page>

Change header size

Show a small header for the page by specifying data-small-header="true".

<amp-facebook-page width="300" height="300" layout="responsive" data-small-header="true" data-href="https://www.facebook.com/itsdougthepug">
</amp-facebook-page>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub