AMP
  • websites

Rich Media Notifications

Introduction

Media notifications are one of the most common ways users control media playback on mobile devices. Chrome for Android now exposes the MediaSessionAPI to let developers customize the appearance of notifications that show up when an audio/video is playing.

amp-video, amp-audio and other AMP video players now implement the MediaSessionAPI and let yo effortlessly show better notifications for media playback on mobile devices.

Since notifications are synced across devices, implementing the MediaSessionAPI once will let your users see richer information about the media file currently playing as well as pause it / play it from their notification center, lock screen or even smartwatch!

Setup

Depending on whether you're implementing custom media notifications for amp-video,...

<script async custom-element="amp-video" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-video-0.1.js"></script>

... amp-audio or other video players, import the necessary components.

<script async custom-element="amp-audio" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-audio-0.1.js"></script>

Markup

If you are using a video player that already implements the internal MediaSessionAPI like amp-youtube, then your work is done! The player will handle the notifications, add artwork and metadata based on the information it has on its servers.

For amp-audio and amp-video, we need to provide more information to add to the media notification.

Specify the artist, artwork, title and album by adding each of the attributes to the amp-audio / amp-video element.

To try the examples, you have to be on Chrome for Android.

Start playing the audio/video then notice how the notification on your device or smartwatch has all the information/artwork specified here

For audio playback with amp-audio

A sample amp-audio component with media notifications:

<amp-audio src="https://storage.googleapis.com/media-session/sintel/snow-fight.mp3" artwork="https://storage.googleapis.com/media-session/sintel/artwork-512.png" title="Snow Fight" album="Jan Morgenstern" artist="Sintel" height="50" width="auto" controls>
</amp-audio>

This is what it looks like on a mobile device:

For video playback with amp-video

in this example, we provide both poster and artwork.

poster serves as a placeholder shown to users while the video loads, while artwork is the image that appears in the rich notifications (usually a square image of 500 by 500 pixels).

<amp-video autoplay src="https://commondatastorage.googleapis.com/gtv-videos-bucket/sample/BigBuckBunny.mp4" poster="https://peach.blender.org/wp-content/uploads/bbb-splash.png" artwork="img/bigbuckbunny.jpg" title="Big Buck Bunny" album="Blender" artist="Blender Foundation" width="720" height="405" layout="responsive" controls>
</amp-video>

This what it looks like on a mobile device:

...and on an Android smartwatch:

Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub