AMP
 • websites

Client-side filtering

Introduction

This is a sample showing how to implement client-side filtering.

Setup

Additionally used AMP components must be imported in the header. We use amp-bind to store products locally into a variable.

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

We use amp-list to retrieve static data.

<script async custom-element="amp-list" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-list-0.1.js"></script>

We use amp-mustache to render data.

<script async custom-template="amp-mustache" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-mustache-0.2.js"></script>

Client-side Filter

It is possible to implement client-side filtering by using amp-list, amp-state and amp-bind.

The amp-state is initially setup with data from an endpoint which returns a list of available products; the user can choose between different colors and that selection sets the variable filteredProducts to the result of a filter expression. The filter expression is an amp-bind expression which uses the Array.filter function.

The filteredProducts variable is then used as src of amp-list. amp-list does not resize automatically, but it is possible to calculate its height in the filtered state by using amp-bind: here we are binding the [height] to the length of the filteredProducts array times the height of a single element.

The alternative to this approach is using server-side filtering which we explain in the product sample.

<amp-state id="allProducts" src="/static/samples/json/related_products.json"></amp-state>
<select on="change:AMP.setState({
  filteredProducts: allProducts.items.filter(a => event.value == 'all' ? true : a.color == event.value)
 })">
 <option value="all" selected>All</option>
 <option value="red">red</option>
 <option value="green">green</option>
 <option value="yellow">yellow</option>
 <option value="orange">orange</option>
</select>
<amp-list height="282" [height]="(40 + 24) * filteredProducts.length" layout="fixed-height" src="/static/samples/json/related_products.json" [src]="filteredProducts" binding="no">
 <template type="amp-mustache">
  <amp-img src="{{img}}" layout="fixed" width="60" height="40" alt="{{name}}"></amp-img>
  {{name}}
 </template>
</amp-list>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub