AMP
 • websites

amp-bind-recaptcha

Introduction

This example shows how to create recaptcha input using just amp-bind.

Import amp-bind so recaptcha can have multiple states

<script async custom-element="amp-bind" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-bind-0.1.js"></script>

Recaptcha input used to verify user for amp-form

<script async custom-element="amp-form" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-form-0.1.js"></script>

Implementation

The amp-state below defines three different states that the recaptcha equation could be.

<amp-state id="captcha">
 <script type="application/json">
  {
    "state1": {
       "result": "10",
       "condition": "+",
       "captchaCorrect": "6"

    },
    "state2": {
       "result": "2",
       "condition": "-",
       "captchaCorrect": "6"
    },
    "state3": {
       "result": "8",
       "condition": "*",
       "captchaCorrect": "2"
    }
   }
 </script>
</amp-state>

Form

Recaptcha forces users to provide the correct input using the [pattern] requirement. The [pattern] updates dynamically as the state changes. In order for the recaptcha to work on first pass, disable the input until the amp-bind 'state' variable is set (i.e. [disabled]="!state"). As another workaround, you could set a default pattern (without brackets) and have the [pattern] update as user refreshes the conditional. Upon refresh the 'state' is updated to provide a new equation.

+ 4 = 10
<form action="https://www.google.com/" method="get" target="_top">
 <input name="s" placeholder="Type Anything" type="text" on="input-debounced:AMP.setState({state: 'state1'})" required>
  <input [disabled]="!state" disabled type="text" name [pattern]="captcha[state].captchaCorrect" title="AMP recaptcha input" required>
  <span [text]="captcha[state].condition">+</span>
  <span>4</span>
  <span>=</span>
  <span [text]="captcha[state].result">10</span>
  <span on="tap:AMP.setState({state: (state == 'state1' ? 'state2' : state == 'state2' ? 'state3': 'state1')})" role="button" tabindex="0"></span>
  <amp-img src="https://fonts.gstatic.com/s/i/materialicons/autorenew/v4/24px.svg" width="24" height="24"></amp-img>
 <input type="submit" value="Submit">
</form>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub