AMP
 • stories

Desktop and Landscape Mode Support

Introduction

amp-story supports a desktop and landscape experience.

Setup

AMP Stories are written using AMPHTML and they use their own AMP extension: amp-story. The first step is to import the amp-story in the header.

<script async custom-element="amp-story" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-story-1.0.js"></script>

Stories can be styled using CSS:

<style amp-custom>
 amp-story {
  font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI ", Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji ", "Segoe UI Emoji ", "Segoe UI Symbol ";
 }
 amp-story-page * {
  color: white;
  text-align: center;
 }
</style>

Desktop and landscape support

If supports-landscape attribute is specified on the amp-story element, it will: - allow the story to be seen when a mobile device is held in a landscape orientation - change the desktop experience to an immersive full bleed mode, replacing the default three portrait panels experience

<amp-story standalone supports-landscape
 title="Stories in AMP - Hello World"
 publisher="AMP Project"
 publisher-logo-src="https://amp.dev/favicons/coast-228x228.png"
 poster-portrait-src="https://amp.dev/static/samples/img/story_dog2_portrait.jpg"
 poster-square-src="https://amp.dev/static/samples/img/story_dog2_square.jpg"
 poster-landscape-src="https://amp.dev/static/samples/img/story_dog2_landscape.jpg">

 <amp-story-page id="page-1">
  <amp-story-grid-layer template="fill">
   <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/tree-1920x1277.jpg"
   width="1920"
   height="1277" layout="responsive"
   alt="..."></amp-img>
  </amp-story-grid-layer>
 </amp-story-page>
 <amp-story-page id="page-2">
  <amp-story-grid-layer template="fill">
   <amp-img src="https://amp.dev/static/samples/img/forest-1920x1280.jpg"
   width="1920"
   height="1280" layout="responsive"
   alt="..."></amp-img>
  </amp-story-grid-layer>
 </amp-story-page>
 <amp-story-bookend src="https://amp.dev/static/samples/json/bookend.json" layout="nodisplay">
 </amp-story-bookend>
</amp-story>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub