AMP
 • stories

AMP Story Animations

Introduction

AMP Stories support animations out-of-the-box. Every element inside an amp-story-page can define an entrance animation. You can find a list of all supported animations here.

Animations can help make your Web Story more visually exciting and engaging, but use them intentionally. Some users may find long, continuous animations distracting. Other users may have motion sensitivity and be adversely affected by excessive use of motion and parallax effects. To make content as accessible as possible, keep your entering animations short and cohesive.

Fade-In

Animations can use a fade-in effect.

<amp-story-page id="fade-in">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fade-in</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fade-in"
    animate-in-duration="2s">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Animation duration

All animations can be can be customized using the animate-in-duration and animate-in-delay properties.

<amp-story-page id="delay-duration">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>Wait for it ...</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fade-in"
    animate-in-delay="2s"
    animate-in-duration="5s">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Customizing Animations

Use the animate-in-duration and animate-in-delay properties to customize the entry animations.

<amp-story-page id="sequence">
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <amp-img id="image1"
       animate-in="fade-in"
       animate-in-delay="1s"
       animate-in-duration="1s"
       src="https://unsplash.it/720/320/?image=10"
       width="720"
       height="320"
       layout="responsive"
       alt="..."></amp-img>
  <amp-img id="image2"
       animate-in="fade-in"
       animate-in-duration="1s"
       animate-in-delay="0.25s"
       animate-in-after="image1"
       src="https://unsplash.it/720/320/?image=11"
       width="720"
       height="320"
       layout="responsive"
       alt="..."></amp-img>
  <amp-img id="image3"
       animate-in="fade-in"
       animate-in-duration="1s"
       animate-in-delay="0.25s"
       animate-in-after="image2"
       src="https://unsplash.it/720/320/?image=12"
       width="720"
       height="320"
       layout="responsive"
       alt="..."></amp-img>
  <amp-img id="image4"
       animate-in="fade-in"
       animate-in-duration="1s"
       animate-in-delay="0.25s"
       animate-in-after="image3"
       src="https://unsplash.it/720/320/?image=13"
       width="720"
       height="320"
       layout="responsive"
       alt="..."></amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Combining Animations

You can combine multiple animations by nesting them into multiple elements.

<amp-story-page id="combining-animations">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fly-in-left + fade-in</h1>
  <div animate-in="fly-in-left"
     animate-in-duration="2s"
     grid-area="middle-third">
   <div class="square"
      animate-in-duration="2s"
      animate-in="fade-in">
   </div>
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Twirl-In

Animations can use a twirl-in effect.

<amp-story-page id="twirl-in">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>twirl-in</h1>
  <div class="square"
    animate-in="twirl-in">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Fly-In

Animations can use a fly-in-left effect.

<amp-story-page id="fly-in-left">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fly-in-left</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fly-in-left">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Fly-In-Right

Animations can use a fly-in-right effect.

<amp-story-page id="fly-in-right">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fly-in-right</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fly-in-right">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Fly-In-Top

Animations can use a fly-in-top effect.

<amp-story-page id="fly-in-top">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fly-in-top</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fly-in-top">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Fly-In-Bottom

Animations can use a fly-in-bottom effect.

<amp-story-page id="fly-in-bottom">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>fly-in-bottom</h1>
  <div class="square"
    animate-in="fly-in-bottom">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Rotate-In-Left

Animations can use a rotate-in-left effect.

<amp-story-page id="rotate-in-left">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>rotate-in-left</h1>
  <div class="square"
    animate-in="rotate-in-left">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Rotate-In-Right

Animations can use a rotate-in-right effect.

<amp-story-page id="rotate-in-right">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>rotate-in-right</h1>
  <div class="square"
    animate-in="rotate-in-right">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Drop-In

Animations can use a drop-in effect.

<amp-story-page id="drop-in">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>drop-in</h1>
  <div class="circle"
     animate-in="drop">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Whoosh-In-Left

Animations can use a whoosh-in-left effect.

<amp-story-page id="whoosh-in-left">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>whoosh-in-left</h1>
  <div class="square"
    animate-in="whoosh-in-left">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Whoosh-In-Right

Animations can use a whoosh-in-right effect.

<amp-story-page id="whoosh-in-right">
 <amp-story-grid-layer template="thirds">
  <h1>whoosh-in-right</h1>
  <div class="square"
    animate-in="whoosh-in-right">
  </div>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Zoom-In

You can also use animations on images to create visual effects.

Create a Ken Burns effect by combining these! Learn how in the visual effects section.

<amp-story-page id="zoom-in">
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <amp-img animate-in="zoom-in"
       animate-in-duration="4s"
       layout="responsive"
       src="https://picsum.photos/720/320?image=1026"
       width="720"
       height="320"
       alt="...">
  </amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <h1>zoom-in</h1>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Zoom-Out

Animations can use a zoom-out effect.

<amp-story-page id="zoom-out">
 <amp-story-grid-layer template="vertical">
  <amp-img animate-in="zoom-out"
       animate-in-duration="4s"
       layout="responsive"
       src="https://picsum.photos/720/320?image=1026"
       width="720"
       height="320"
       alt="...">
  </amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="fill">
   <h1>zoom-out</h1>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Pan-Left

Animations can use a pan-left effect.

<amp-story-page id="pan-left">
  <amp-story-grid-layer template="fill">
   <amp-img animate-in="pan-left" id="img-pan-left" animate-in-duration="4s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026"
    width="720" height="320" alt="...">
   </amp-img>
  </amp-story-grid-layer>
  <amp-story-grid-layer template="fill">
   <h1>pan-left</h1>
  </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Pan-Right

Animations can use a pan-right effect.

<amp-story-page id="pan-right">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img animate-in="pan-right" animate-in-duration="4s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720"
   height="320" alt="...">
  </amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <h1>pan-right</h1>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Pan-Up

Animations can use a pan-up effect.

<amp-story-page id="pan-up">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img animate-in="pan-up" animate-in-duration="4s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720"
   height="320" alt="...">
  </amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <h1>pan-up</h1>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>

Pan-Down

Animations can use a pan-down effect.

<amp-story-page id="pan-down">
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <amp-img animate-in="pan-down" animate-in-duration="4s" layout="fixed" src="https://picsum.photos/720/320?image=1026" width="720"
   height="320" alt="...">
  </amp-img>
 </amp-story-grid-layer>
 <amp-story-grid-layer template="fill">
  <h1>pan-down</h1>
 </amp-story-grid-layer>
</amp-story-page>
Bạn cần được giải thích thêm?

Nếu bạn vẫn còn thắc mắc sau khi đọc hướng dẫn trên trang này, hãy liên hệ với những người dùng AMP khác để thảo luận về trường hợp sử dụng cụ thể của bạn.

Truy cập Stack Overflow
Một tính năng chưa được giải thích?

Dự án AMP đặc biệt khuyến khích sự tham gia và đóng góp của bạn! Chúng tôi hi vọng bạn sẽ trở thành một người tham gia tích cực trong cộng đồng mã nguồn mở của chúng tôi, nhưng chúng tôi cũng chào mừng các đóng góp đơn lẻ về vấn đề mà bạn đặc biệt quan tâm.

Chỉnh sửa mẫu trên GitHub